Regulamin uczestnictwa w zajęciach Akademii Sorobanu

§1. Zasady organizacji zajęć
1. Organizatorem zajęć jest Akademia Sorobanu – certyfikowana Japońska Szkoła
Matematyki Ishido-Shiki, NIP: 8212049179 , REGON: 380545541 z siedzibą przy ul. 10
Lutego 15B/127 08-110 Siedlce, tel. +48570032967, email: kontakt@akademiasorobanu.pl
2. Regulamin określa zasady udziału w kursach Akademii Sorobanu
3. W celu przystąpienia do zajęć należy dokonać zapisu wypełniając formularz znajdujący się
w zakładce Zapisy na stronie internetowej akademiasorobanu.pl.
4. Wiążącym warunkiem zapisu na zajęcia jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
5. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane tylko i wyłącznie przez rodziców/prawnych
opiekunów.
6. Podczas kompletowania grupy prowadzący zajęcia, albo inna osoba będzie kontaktować się
z kandydatem lub jego prawnym opiekunem w celu ustalenia grafiku zajęć.
7. Odpłatność za zajęcia odbywa się za pośrednictwem przelewu do 10 dnia każdego miesiąca.
8. Na potrzeby realizacji zajęć przyjmuje się, że miesiąc liczy średnio 4 tygodnie.
9. Opłata za zajęcia, w których kursant nie może uczestniczyć z różnych powodów nie jest
zwracana. Akademia Sorobanu daje możliwość odrobienia zajęć w godzinach prowadzenia
kursów innych grup.
10. Opłata za zajęcia wnoszona jest na konto
mBank 23 1140 2004 0000 3102 7772 7293
tytułem „imię i nazwisko kursanta/tów, miesiąc”
11. W ramach miesięcznej opłaty Akademia Sorobanu zapewnia niezbędne materiały do
uczestnictwa w zajęciach oraz dostęp do ćwiczeń online, jeśli takie są w danym kursie
przewidziane.
12. Uczestnikom kursu na czas jego trwania mogą zostać wypożyczone liczydła soroban.
Kursanci zobowiązują się do ich zwrotu po odbyciu kursu, lub w dniu rezygnacji.
13. Akademia sorobanu nie gwarantuje, że każdemu kursantowi umożliwi wypożyczenie
liczydła ze względu na posiadanie ich ograniczonej ilości.
14. Akademia Sorobanu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sali/budynku,
w którym odbywają się zajęcia.
15. Akademia Sorobanu sprawuje opiekę nad kursantami tylko podczas trwania zajęć.
16. Akceptacja regulaminu jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach. Regulamin uważa się za
zaakceptowany z chwilą wysłania formularze rejestracyjnego.
§2. Obowiązki kursanta
1. Kursant przychodzi na zajęcia punktualnie.
2. Kursant (lub jego opiekun) informuje prowadzącego, że nie weźmie udziału w zajęciach w
danym dniu.
3. Kursant podczas zajęć używa obuwia na zmianę.
4. Kursant odrabia zlecone prace domowe. Niestosowanie się do tego punktu może być
podstawą do przeniesienia do innej grupy lub do skreślenia z listy kursantów.
5. Kursant nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie zakłóca porządku, nie zaburza atmosfery
pracy, gdyż może to być podstawą do skreślenia z listy kursantów.
6. Kursanci z podejrzeniem choroby, w trosce o zdrowie innych, nie będą wpuszczani na
zajęcia.
§3. Obowiązki rodziców/opiekunów niepełnoletnich kursantów
1. Rodzic/opiekun (lub jego zastępca) zobowiązuje się, że kursant będzie przyprowadzany i
odbierany o czasie.
2. Rodzic/opiekun w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego składa deklarację, że
kursant będzie samodzielnie przychodził lub wracał z zajęć.
3. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do regularnego opłacania zajęć.
4. Rodzic/opiekun (lub jego zastępca) zobowiązuje się, że kursant uczestniczący w zajęciach
będzie zdrowy, czysty i schludnie ubrany.
5. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do wspierania dziecka w pracy nad programem nauki w
Akademii Sorobanu.

Informacja o ciasteczkach

Na stronie używamy ciasteczek. Potrzebujemy ich by strona działała poprawnie. Więcej w naszej polityce prywatności.